Για την πλοήγηση


Ανθρώπινο Δυναμικό INOIL SERVICE Α.Ε. στην Αθήνα


Το προσωπικό της εταιρείας INOIL SERVICE Α.Ε. στην Αθήνα προσλαμβάνεται με βάση τις ικανότητές του να καλύψει τις ανάγκες συγκεκριμένης θέσης. Κάθε νεοπροσλαμβανόμενος εργαζόμενος μετά την πρόσληψή του παρακολουθεί ενημερωτικό σεμινάριο / εκπαίδευση με θέματα :

Ο προσδιορισμός των αναγκών για εκπαίδευση του προσωπικού είναι καθοριστικής σημασίας στοιχείο για την βελτίωση της ποιότητας. Η εκπαίδευση που παρέχει η εταιρία στοχεύει στο να βοηθήσει τα στελέχη και τους εργαζόμενους της εταιρίας να κατανοήσουν τις αλλαγές και τις βελτιώσεις που μπορούν να ενσωματώσουν στις περιοχές ευθύνης τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συνεχής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας. Η εκπαίδευση γίνεται εντός και εκτός της εταιρίας και η τεκμηρίωσή της καταχωρείται στους ατομικούς φακέλους του προσωπικού. Η εκπαίδευση χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:

Η αναζήτηση των αναγκών του προσωπικού για εκπαίδευση, αποτελεί αρμοδιότητα των υπευθύνων των τμημάτων τους, οι οποίοι διακρίνουν τις πραγματικές ανάγκες και εισηγούνται στην διοίκηση. Τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων καθώς και τα τυχόν προβλήματα ή και οι ελλείψεις που διαπιστώνονται, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στον προσδιορισμό των αναγκών για εκπαίδευση. Παράλληλα οι υπεύθυνοι των τμημάτων καθώς και ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας, έχουν και την αρμοδιότητα να Αξιολογούν την παρεχόμενη εκπαίδευση, έτσι ώστε αυτή να βελτιώνεται συνεχώς.

Δεν νοείται άγνοια ή αμέλεια του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, αφού η εταιρία έχει σαν πρωταρχικό σκοπό την εκπαίδευση του προσωπικού της, μέρος της οποίας είναι και η ανάλυση του εφαρμοζόμενου Συστήματος ISO 9001.